Strona główna » Biblioteka » Biblioteka gminna

Biblioteka gminna

Biblioteka w Przerośli

Rynek 11 16-427 Przerośl
tel (087)569-10-12
e-mail: gbp.przerosl4@poczta.onet.pl

Na terenie gminy Przerośl funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna i filia biblioteczna w Pawłówce. 

Zapraszamy  wszystkich do korzystania z księgozbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli, która mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Filii bibliotecznej w Pawłówce. Do dyspozycji swoich czytelników ma łącznie ponad 13 tys. książek z różnych dziedzin. Staramy się, by ten księgozbiór ciągle uaktualniać, a przede wszystkim móc oferować czytelnikom nowości.

Biblioteka oferuje:

 • Literaturę piękną dla dorosłych
 • Literaturę dziecięcą
 • Literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy /dziecięcą i dla dorosłych/
 • Księgozbiór podręczny
 • Księgozbiór regionalny
 • Lektury dla szkoły podstawowej,gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • Publikacje dotyczące Unii Europejskiej
 • Bezpłatny dostęp do Internetu

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

Poniedziałek800 – 1700
Wtorek14:3000 – 1700
Środawolna
Czwartek800 – 1600
Piątek800 – 1630
Sobota800 – 1330

Filia w Pawłówce

Wtorek                                                 800 – 1400

Regulamin Wypożyczalni

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli

§ 1

 1.  Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.
 2.  Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3.  Przy zapisie zgłaszający się powinien:  okazać dowód osobisty, wypełnić zobowiązanie i złożyć podpis o przestrzeganiu regulaminu.
 4.  Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.
 5.  Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6.  W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 7.  Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie,teczkę lub torbę w wyznaczonym miejscu
 8.  W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2

 1.  Wypożyczyć można jednorazowo 4 woluminów.
 2.  Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 3.  Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym ust. 2 i3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
 7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu lub wyjątkowo na podstawie rewersu.
 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 3

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Przed wypożyczeniem książki zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania za książkę zagubioną lub zniszczoną ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości książki.
 3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki wchodzącej w skład dzieł wielotomowych, czytelnik zobowiązany jest do wpłacenia odszkodowania za całość.Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną nową książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.
 4. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 4

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów wypożyczalni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy.

CZYTELNIA INTERNETOWA IKONK@

W bibliotece można skorzystać z czytelni internetowej IKONK@, w godzinach jej pracy. Do dyspozycji użytkowników są dwa stanowiska komputerowe. Za korzystanie z Internetu nie są pobierane żadne opłaty.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ „IKONK@”

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą przede wszystkim do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/.

2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.

3. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości I akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

5. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

6. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 min. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba / w wyjątkowych przypadkach 2 osoby/.

8. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.

9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

10. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarza

11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

13. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje.

14. Obowiązuje zakaz pobierania z internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.

15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

16. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.